BỘ MÁY TỔ CHỨC

11-12-2020 09:41

ĐẢNG ỦY

Họ và tên: Mai Hải Trung
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường                        
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0988 611 888                           
 
Họ và tên: Trần Thanh Vân
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0977 651 516                                                               

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Nguyễn Thu Yến
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn:Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0982.256 090                                                     
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - xã hội, Công chức Văn phòng - TK
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0388 066 888
                      

Họ và tên: Vũ Đức Thành
Năm sinh: 1959
Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0979 791 555

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Đặng Thế Sơn
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0912 500 650                                                      
Họ và tên: Đào Hoàng Phương
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0987.920.980

 

VĂN PHÒNG THÔNG KÊ

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Công chức Văn phòng -Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại: 0388 066 888                                                                

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Năm sinh: 1990
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0983 133 445                                                                 

 

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Họ và tên: Mai Thị Hảo
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Công chức Kế toán -Ngân sách
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: ...
Điện thoại: 0982 970 434

                                                                                                        

 

VĂN HÓA XÃ HỘI

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn:Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0973 272 151                                                           

Họ và tên: Lương Thị Thu Hà
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0364 851 235                                                    

 

TƯ PHÁP HỘ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Đảng ủy viên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp                  
Điện thoại: 0915 078 333                                                           

Họ và tên: Đào Vân Anh
Năm sinh: 1995
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại: 0965 840 622                                                        

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên: Bùi Thị Ngọc Quyên
Năm sinh: 1981
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: …
Điện thoại: 0972 500 333                                                           

                 

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Họ và tên: Nguyễn Văn Toản
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chỉ huy trưởng 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0945 767 777                                                        

                  

 

CÔNG AN PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
Năm sinh: 1972
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng công an
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại: 0912 194 340                                                   

Họ và tên: Bùi Đức Lanh
Năm sinh:  1987
Chức vụ: Phó Trưởng Công an phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0982.478.228                                       

 

Họ và tên: Đàm Quang Diện
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Phó Trưởng Công an phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 

   

 

ỦY BAN MẶT TRẦN TỔ QUỐC

Họ và tên: La Thị Thanh Loan
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại: 0333 222 668                                                           

   
                                      

Họ và tên: Nguyễn Minh Tân
Năm sinh: 1957
Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại:

                                                                                   

 

ĐOÀN THANH NIÊN 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư ĐTN CS Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại: 0968 314 333

Họ và tên: Đoàn Ái Linh
Năm sinh: 1995
Chức vụ: Phó Bí thư ĐTN CS Hồ Chí Minh phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại:

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Họ và tên: Lê Thị Tuyết Lan
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại: 0946 086 987

Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0397 901 136                                        

 

HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0397 901 136                                                

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên: Ngô Sơn Hà
Năm sinh: 1957
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại: 0986 295 674                                              

                                  

Họ và tên: Trần Công Định
Năm sinh: 1961
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoạI:                                                                     

                                                    

 

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐẶC THÙ

Họ và tên: Phạm Hồng Thái
Năm sinh: 1941
Chức vụ:Chủ t1ECBch Hội Người Cao tuổi
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0917 505 872                                               

Họ và tên: Hà Thị Hoài trinh
Năm sinh: 1959
Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0915 216 017                                 

                                                                                     
 

Họ và tên: Phạm Thị Khuyến
Năm sinh: 1951 
Chức vụ: Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp
Trình độ lý luận chính trị: ….
Điện thoại: 0982 984 229

 

Họ và tên: Vũ Thị Thảo
Năm sinh:1967
Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0973 672 985

 

Họ và tên: Đào Xuân Lượng
Năm sinh: 1954
Chức vụ: Chủ tịch Hội Da Cam/DIOXIN
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0912 003 644

   

 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Thảo
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Trưng Vương
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0946.609.696

Họ và tên: Dương Duy Hưng
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0925 858 689                                                          
Họ và tên: Vũ Thu Hương
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0961 552 450
   

 

TRẠM Y TẾ

                       Họ và tên: Nguyễn Thị Chi
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Phụ trách Trạm y tế phường 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0984 021 091

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4378

Tổng truy cập: 19195

PHƯỜNG TRƯNG VƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 52 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Thế Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Trưng Vương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.518